FredNatur - Bøgestrøm

af Henrik Dahl

Kystnaturen rundt Bøgestrøm hører til Danmarks smukkeste og rigeste kystnaturområder.


Mågekoloni Lindholm 
BØGESTRØM har potentiale som et naturparadis af international klasse; men der er et godt stykke vej, før det mål er nået.

Et afgørende tiltag ville være at hele kyst- og havområdet omdannes til beskyttet vandområde, hvor havmiljøet sikres og danner grundlag for fiskeyngel og vandplanter, hvor særligt ålegræsset har stor betydning for CO2 reduktion.

Samspillet mellem en beskyttet kystnatur og beskyttet havmiljø er selve kernen i projektet.

Målet er en 300 meter dyrkningsfri kystzone rundt om et beskyttet havområde.

Kystnaturen i havet sikres gennem en fredning af havområdet som statslig havreservat.

KystNaturen på land kan sikres gennem en FredNatur-ordning, der bygger på arealtilskud til private lodsejere på lige fod med dyrkede arealer.

 

Klimasikring af området fx i form af vandstandshævning i lavbundsområde, begrænsning af udledning af næringsstoffer. reduktion af fossile brændstoffer, skovrejsning osv vil kunne ske gennem tilskud fra CO2 pulje.

Det er vigtigt at omlægningen til natur giver ejeren mulighed for at finde (nyt) økonomisk grundlag for den fortsatte drift.

___

 

Hvad er problemet

Som så mange steder er naturen i krise, arealerne belastet af skov- og landbrug og   rig natur findes nu kun i mindre "landskabsbede" - fragmenterede" og med mange arter i tilbagegang.

Her findes stadig en mosaik af privatejede og enkelte offentlige naturområder i rimelig eller god naturtilstand; men der er behov for en langt mere sammenhængende og uforstyrret natur for at sikre arternes overlevelse på lang sigt.

FredNatur vil rette op på den skrantende naturtilstand og arbejde for en omstilling fra benyttelse til beskyttelse af klima, miljø og natur.

Bøgestrøm skal være et naturområde med en stor bestand af dyr, fisk, fugle og planter i et så uforstyrret landskab som muligt, det er det overordnede mål for os.
Og det skal ske med frivillighed, privatisering og omlægninger, som sikrer en ny og bæredygtig driftsøkonomi for lodsejerne.
Vi tilbyder at udarbejde konkrete planer for omstilling til natur- og klimavenlig ejerskab i en erkendelse af, at kun gode og holdbare økonomiske løsninger for de private lodsejere vil kunne sikre naturen fremover. Vi arbejder for at områderne fortsat kan være ejet af private, som vil være med til at sikre den bedst mulige naturtilstand til gavn for klima og miljø.

Områder som fremover skal være levested for en artsrig natur til gavn for alt levende.
Områder hvor beskyttelse af natur og miljø kommer før benyttelse og adgang.

fn17_partnerskab for handling

Vi bygger bro mellem køber og sælger og udvikler partnerskaber for beskyttelse og udvikling af områdets kystnatur. Beskyttelse kommer før benyttelse, når det handler om at skabe en rig natur, med bedst mulige grundlag for en så righoldig flora og fauna som mulig og med en positiv effekt på klima og miljø.

Fred Natur 

Vi tilbyder know-how og assistance til oprettelse af rige natur-områder.
Vi er et netværk af knald-hamrende professionelle seniorer på området, som alle arbejder con-amore i projektet og gennem det fælles opbyggede know-how sikrer at .....

Natur monitorering
Økonomisk rådgivning
Juridisk bistand
Jordentreprenørskab


Model 1.
Ophør af kommerciel dyrkning og udnyttelse af et naturområde.
Tinglysning til rignatur.
Lodsejer får adgang til arealtilskud på lige fod med dyrkede arealer.
Kriterier for RigNatur tinglyses.

Model 2.
Private naturinvestorer opkøber potentielle natur- og lavbundsarealer, som omdannes til rignatur med tilsvarende tilskud.
Kriterier for RigNatur tinglyses.

Model 3. Jordbank
Naturinvestorer bestiller naturområde gennem RigNatur.dk, som formidler jord som erstatning for afstået naturareal.
Populært sagt arbejder vi i RigNatur.dk for at vi finde den erstatningsjord, som kan indgå i et jordbytte med ejer.
Dernæst sørger vi for de nødvendige tiltag, så arealet "genopstår" i en rig naturtilstand.

Her deler Bøgestrømmen Sydsjælland og Møn. 

Bøgestrøm

 

Her findes Europas tætteste bestand af Havørne, som man kan se året rundt i det smukke kystnære landskab. Her raster tusindvis af andefugle om vinteren

Naturparken arbejder for, at vi med hvert vores bidrag - stort som lille -  skaber et sammenhængende område for at forbedre livsbetingelserne for alt levende I Bøgestrøm.

Størstedelen er i privat eje. De største lodsejere og domineres af de Seks store godser; Engelholm, Nysø, Oremandsgård, Høvdingegård, Petersgård og Nordfeldt

..her spejler Bøgen sin top i bølgen blå


 Lindholm - fuglenes ø